// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Overlegeforeningen engasjerer seg i turnusdebatten

Overlegeforeningen engasjerer seg i debatten om fremtidens turnustjeneste. På bildet: styremedlem Inger-Lise Haakstad.

- La oss ikke kaste vrak på en ordning som sikrer både faglig kvalitet og regional utjevning! Dette skriver Inger-Lise Haakstad, som er styremedlem i Overlegeforeningen. Helsedirektoratet forsøker å løse et kapasitetsproblem, men risikrer ved sitt forslag til ny turnusordning å skape problemer som kan få uante negative konsekvenser.

Dyktige leger – tilfeldig fordelt
Haakstad forteller at hun, ilikhet med de fleste leger, er opptatt av at det skal være et godt utbygd helsevesen over hele landet, men størst mulig grad av stabilitet og kvalitet av legene:

- Dette har vi langt på vei fått til, godt hjulpet av den måten turnustjenesten har vært organisert på. Dyktige leger, som relativt tilfeldig har havnet på steder de ikke har noe spesielt forhold til, har mange ganger fått seg en positiv overraskelse, og blitt værende, til dels mye lenger enn opprinnelig planlagt.
 
Paradoks
- Samhandlingsreformen kommer til å sette enda større krav til en velfungerende helsetjeneste, sier Haakstad, som påpeker det paradoksale i at man nå foreslår en turnusordning som vil kunne svekke tjenestens kvalitet, og gjøre det vanskeligere enn noen gang å rekruttere gode leger til distriktene.
.
Les hele artikkelen: Overlegen, oktober 2010, side 20-21 (pdf).

Discussion

No comments for “Overlegeforeningen engasjerer seg i turnusdebatten”

Post a comment