// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Uenige med sentralstyret: Allmennlege-resolusjon for turnustjeneste

Legeforeningens sentralstyre har i lengre tid støttet Helsedirektoratets forslag om å avvikle dagens ordning, der turnuslegene velger tjenestested i en rekkefølge bestemt ved loddtrekning.

Norsk Forening for Allmennmedisin, en del av Legeforeningen, vedtok på Landsrådsmøtet 11.5.2011 følgende resolusjon:

“Turnustjenesten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den sentrale fordelingen er et unikt virkemiddel

  • for legedekning i grisgrendte strøk,
  • for rekruttering til allmennpraksis,
  • for legers sosiale dannelse og samhandlingsferdigheter.

Svært mange av dagens studenter ønsker å beholde den.

Skal samhandlingsreformen lykkes, må vi sikre solidarisk legefordeling fremover. NFA forventer at helsemyndighetene vil revurdere sitt forslag om nedleggelse, og arbeide for å bevare og styrke de sentrale elementene i dagens loddtrekningsbaserte turnustjeneste for leger.

Vi foreslår at følgende strakstiltak innføres:

  • strengere kommunikasjons- og språk-krav,
  • kurs i kvalitet/pasientsikkerhet og det særegne ved norsk medisinsk praksis,
  • depositum og
  • karantene, det vil si at en søker som ikke møter til tildelt plass, ikke får delta i neste fordeling.

Ansvaret for turnustjenesten bør ligge på et statlig nivå, slik tilfellet er i dag.
Vi viser forøvrig til “Turnustjenesten er syk og trenger behandling” Tidsskr Nor Legeforen – Publisert først på nett 06.05.2011

Discussion

No comments for “Uenige med sentralstyret: Allmennlege-resolusjon for turnustjeneste”

Post a comment