// you’re reading...

Turnuslege-fordeling

Kraftig motstand mot direktoratets turnusforslag

- Jeg er rystet! Dette er et Oslo-forslag og vil bli en endring som vil være dårlig for likestilling, legedekning i distriktene og pasientsikkerheten, sier Arild Iversen, legestudent ved Universitetet i Bergen.

Tross betydelig motstand og tungtveiende faglige bekymringer, velger Helsedirektoratet fortsatt å opprettholde sine planer om å avvikle legenes turnusordning. Direktoratets sakshåndtering vekker sterke reaksjoner blant studenter, leger og i politisk hold.

- Jeg er ikke blitt mindre bekymret de siste månedene, tvert i mot, mer bekymret når jeg ser hva helsedirektoratet går inn for i lys av debatten og argumentene som har kommet frem de siste par månedene. Dette sier Kjersti Toppe, lege og stortingspolitikker (Sp).

Dagens ordning gir kvalitet i veiledningen
 - Turnustjenesten har vært vellykket og en sikkerhetsventil i forhold til kvalitet. Studentene kan lære og feile under veiledning og styrker kvaliteten på legene når de kommer ut. Full autorisasjon før de har fått den praktiske utøvelsen vil ikke være bra. Dette uttaler Senterpartiets helsepolitiske talsmann på Stortinget Kjersti Toppe til Bergens Tidende 4/6-2011. Toppe mener at dagens  ordning i utgangspunktet er brilliant, og at direktoratets ønsker om å tilpasse seg EU-regelverket ikke er gode nok for å avvikle ordningen.

Legedekningen trues av direktoratets forslag
Sisteårs medisinstudent Arild Iversen ved Universitetet i Bergen peker på at dagens turnusordning tar hensyn til særskilte forhold, barn og kroniske sykdommer, og sørger for legedekning i hele Norge. Heller ikke Iversen er imponert over direktoratets sakshåndtering: – Det har kommet mange gode og faglig godt begrunnet innspill, så velger Helsedirektoratet likevel å ikke vike en tomme i sin innstilling. Det er veldig overraskende, uttaler Iversen til Bergens Tidende.

- Sykehusreformen i 2002 var starten på en serie dårlig planlagte, raskt gjennomførte ‘reformer’ i norsk helsevesen. Dette skriver klinikkoverlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge Mads Gilbert, som også er meget kritisk til sentrale helsemyndigheters håndtering av turnusspørsmålet (Foto: Bjarne Thune/Wikipedia).

Nok en dårlig reform fra direktoratet
Mads Gilbert, klinikkoverlege og professor ved Universitetssykehuset Nord-Norge, peker i en artikkel i Rødt nr. 2A– 2011, side 36-53 på at planene om å erstatte søknads-basert turnustjeneste med «nybegynnerstillinger» føyer seg inn i en serie dårlig planlagte og raskt gjennomførte reformer i norsk helsevesen det siste tiåret. Fellesnevnere ved disse reformene har vært:
- Svært korte forberedelser
- Demokratisk underskudd
- Sentralstyrt – oftest av byråkrater
- Ingen prøveordninger (prøvefylker, prøveregioner)
- Få eller ingen konsekvensanalyser
- Få eller ingen risiko- og sårbarhetsanalyser
- Ofte markedsøkonomiske argumenter, ikke faglige
- Stor motstand i fagmiljøene

- Forslaget tar sikte på å løse mange problemer på en gang, men kan komme til å svekke kommunehelsetjenesten hevder elderoverlege i Tromsø Therese Folgerø.

Bør Helsedirektoratet flyttes?
Forslaget om å avvikle legers turnusordning tar sikte på å løse mange problemer på en gang, men kan komme til å svekke kommunehelsetjenesten. Dette skriver eldreoverlege i Tromsø Therese Folgerø i kronikken «B-løsning for legeøkning» i Kommunal Rapport 5/5-2011. Folgerø råder sentrale myndigheter til å merke seg den massive kritikken mot forslaget om nybegynnerstillinger. Det kan samtidig være nyttig for kommunene å merke seg at myndighetene velger den billigste løsningen for å øke antall leger i kommunene. Få fagfolk vil mene at dette vil føre til en styrking av kommunehelsetjenesten. Folgerø har tidligere tatt opp spørsmålet om Helsedirektoratet bør flyttes fra Oslo.

Discussion

No comments for “Kraftig motstand mot direktoratets turnusforslag”

Post a comment