// author archive

admin

admin has written 21 posts for Legeutdanning.no

Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helside-annonse i VG

I en helsides annonse i VG 20.05.2011 henvender over to hundre leger og studenter seg til Helseministeren med en appell om å bevare den loddtrekningsbaserte turnustjenesten for leger. Gruppen bak annonsen ble, etter at annonsen stod på trykk, kontaktet av en rekke leger og studenter som også ønsket å være med på henevndelsen. Over 300 [...]

Uenige med sentralstyret: Allmennlege-resolusjon for turnustjeneste

Legeforeningens sentralstyre har i lengre tid støttet Helsedirektoratets forslag om å avvikle dagens ordning, der turnuslegene velger tjenestested i en rekkefølge bestemt ved loddtrekning.
Norsk Forening for Allmennmedisin, en del av Legeforeningen, vedtok på Landsrådsmøtet 11.5.2011 følgende resolusjon:
“Turnustjenesten har siden opprettelsen bidratt til å sikre gode leger til hele landet. Den sentrale fordelingen er et unikt [...]

Legeforeningen-leder ønsker fokus på helse-myndighetenes ansvarsfraskrivelse

Gisle Roksund tok farvel med ledervervet i Norsk Forening for Allmennmedisins (NFA), en underforening i Legeforeningen. I avskjedstalen kritiserte han sentrale helse-myndigheters turnusforslag, og undres over sentralstyrets unnfallenhet overfor myndighetene.
“Dette er en særdeles vanskelig og ulykkelig sak. Vi er i en situasjon hvor myndighetene i lang tid har hatt større lojalitet til Brussel enn [...]

NMF snur i omstridt turnuslege-reform: – Alle sider må frem

– Helsemyndighetene må skynde seg langsomt i turnussaken, mener leder Kersti Elisabet Styren i Norsk medisinstudentforening etter Helsedirektoratets turnusmøte i forrige uke. Det skriver Dagens medisin 10.05.11
Styren mener det nå er viktig å få på plass strakstiltakene som er blitt foreslått, senest av en rekke profilerte professorer, forskere og leger i et brev til 136 [...]

Ber Legeforeningens landsmøte ta turnusansvar

I et brev til landsmøtets 138 delegater ber 26 leger, studenter og forskere sine fremste tillitsvalgte ta større ansvar for en rettferdig turnusfordeling og en styrket turnustjeneste. Blant avsenderne i brevet er flere profilerte leger og professorer.
– Hensynet til fortsatt god legeutdanning for alle spesialiteter, pasientsikkerhet, rettferdig legefordeling, distriktshensyn og behovet for særordninger gjør at [...]

- Fylkesleger advarer mot å kutte turnus

10 fylkesleger i utkantfylker advarer sterkt mot Helsedirektoratets planer om å kutte legeturnus til fordel for nybegynnerstillinger.
- Dersom dagens ordning forsvinner, frykter vi at det kan føre til alvorlige rekrutteringsproblemer. Uten å blokkere for andre løsninger, gir vi uttrykk for stor bekymring for legedekningen i distriktene, sier lederen av fylkeslegenes arbeidsutvalg, Steinar Aase, til NTB.
VGnett [...]

Helse Nords direktør kritisk til direktoratets turnusforslag

“Helsedirektoratets forslag om å avvikle turnustjenesten utgjør en betydelig trussel mot kvaliteten på helsetjenestene ved lokalsykehus og perifere kommuner.” Dette skriver adm. direktør i Helse Nord Lars H. Vorland i et kronikk i Nordlys den 28. juni 2010 sammen med fylkeslege i Finmark Karin Straume i Finmark. Straume har også  tidligere uttalt seg kritisk til [...]

Legestudenter har gode argumenter mot et dårlig forslag

“Gode argumenter mot et dårlig forslag” – leder i Vesterålen blad.

Rådmann i Sogndal frykter for rekruttering: -Trenger stabilitet

-Fryktar forverra rekrutteringssituasjon dersom turnustenesta blir lagt om. Intervju med rådmann i Sogndal

Finnmark Dagblad: Forslaget fra Helsedirektoratet får alarmklokkene til å ringe i nord.

-Forslaget fra Helsedirektoratet får alarmklokkene til å ringe i nord. Leder i Finnmark Dagblad

Troms Fylkesting for trekningsbasert turnustjeneste

Troms Fylkesting kjemper for dagens ordning med trekningsbasert turnustjeneste.
“Turnustjenesten for leger har i flere generasjoner vært en hjørnestein i den praktiske opplæringen av leger i Norge. Nå foreslår myndighetene å endre dagens ordning. Troms Fylkesting frykter dette vil gi færre og dårligere leger i Distrikts-Norge.” Les mer

Eldreoverlege Tromsø kommune: -Bør Helsedirektoratet flyttes fra Oslo?

Kronikk i Nordlys 21. juni: Dr. med Terese Folgerø, eldreoverlege i Tromsø kommune skriver:
“Helsedirektoratet understreker at innføring av nybegynnerstillinger vil være den billigste måten å styrke legetjenesten i kommunene. Dersom økningen av legestillinger i kommunene skal komme gjennom en dobling av antall nyutdannet leger i tidsbegrensete stillinger, er det vanskelig å se at intensjonene i [...]

2 debattinnlegg i Dagens Medisin

Dagens medisin: To innlegg for trekningsbasert turnusfordeling: “Ja til rettferdig fordeling” og
“En nødvendig del av utdanningen“

Helsetilsynet: Turnus-loddtrekning sikrer leger til bygdene

Fylkeslege Karin Straume frykter legeløse bygder som følge av helsedirektoratets forslag om at turnusleger på egen hånd skal søke seg dit de vil.

Anestesi-overlege: Reform truer legedekning

Anestesi-overlege Geir Elgjo ønsker trekningsbasert trunusfordeling og advarer: “Søknadsbasert turnusfordeling vil ødelegge for den jevne fordelingen av gode, nyutdannede leger til alle deler av landet”.

Distriktsvennlig og solidarisk fordeling av turnusleger i Norge

Gjennom loddtrekning av turnusplass eksponeres turnusleger for praksis-steder de ellers ikke ville søkt. Forskning på lege-rekruttering viser at god oppfølging og utdanning lokalt teller mer enn lønn, spesialavtaler eller skattefritak.

Meningsmåling: 89% mener turnuslege-reform svekker pasientsikkerheten

Nettstedet legejobb.no foretok en meningsmåling blant 455 leger og andre helsearbeidere som viser bred enighet om at forslaget om søknadsbasert-turnusfordeling truer pasientsikkerheten.

Norsk Forening for Allmennmedisin kritisk til søknadsbasert turnusfordeling i sin høringsuttalelse

Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisin kritisk til søknadsbasert turnusfordeling i sin høringsuttalelse til sentralstyret 9.juni.

NRK radio, Norgesglasset 9. juni, 2010: Dekanus Stig Slørdahl fra NTNU. ” Turnustjenesten  bryter sammen pga EU/EØS. I andre land gis lege-autorisasjon uten turnus.”.   Professor Nordøy, UiTø, varm tilhenger av fortsatt turnustjeneste.

Legeforeningens regionsutvalg i Nord-Norge:  “Helsedirektoratets rapport, som er bakgrunnen for forslaget, beskriver godt dagens situasjon, men den er samtidig mangelfull når det gjelder løsninger og utredning av konsekvenser” Artikkel i Dagens Medisin.