// archives

Turnuslege-fordeling

This category contains 64 posts

Turnussaken på ny høring

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil utarbeide forslag om både kort- og langsiktige løsninger på den økende køen til legers turnustjeneste. Regelverket skal harmoniseres med EØS-regelverket, og samtidig ivareta distriktenes behov for legedekning, uttaler Strøm-Erichsen til Aftenposten 28/2-2011. Planene om en ny høringsrunde bekreftes overfor Dagens Medisin 28/2-2011 av statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet.
Turnustjenesten [...]

Klart flertall for prioritering av norske studenter til turnus!

Over 90% mener at norske legestudenter bør prioriteres i turnuskøen. Dagens Medisin gjennomfører en enquete der leserne sier sin mening. Pr. 26. februar 2011 har 92% svart at de mener norske legestudenter bør prioriteres til turnuslegestillingene.
www.dagensmedisin.no

Kampen om legers utdanningsløp

- Universitetene ønsker å overta ansvaret for turnustjenesten. Det bør de ikke få. Turnustjenesten står overfor utfordringer som kan møtes bedre. Langsiktige planer må ikke hindre nødvendige strakstiltak i forhold til kapasitet og kvalitet i turnustjenesten.

I denne kronikken analyseres den kampen som nå står om legers turnustjeneste. Turnusveleder og stipendiat i almennmedisin Helen [...]

Turnus: Kapasitet og kvalitet

- Trekningsbasert opptak sikrer god legeutdanning til hele landet. Helse- og omsorgsministeren må ta resolutte grep for å nå målene.

Dette skriver Jo-Endre Midtbu i en kronikk i Dagens Medisin. Midtbu er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Midtbu foreslår syv grep helseministeren nå bør vurdere for å møte utfordringene ved dagens [...]

Heftig debatt rundt Dnlfs turnusvedtak

- Hvis Legeforeningen skulle ha ventet til det var konsensus blant medlemmene i turnussaken, ville det ha gått fem år til. Da ville en endring ha tvunget seg frem uansett, hevder Hege Gjessing, leder i for Yngre Legers Forening og medlem av Legeforeningens sentralstyre. Gjessing fremholder at dagens turnusordning ville kunnet bli videreført dersom det hadde [...]

Ny og dramatisk runde i turnusdebatten

 

- Det er klart det er et problem at noen plasser blir stående ubenyttet når det er et stort behov for leger, og når det er et stort behov for disse turnusplassene. Slik svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Bent Høie (H) i Stortingets spørretime 9. februar 2011 (sak 2, spørsmål nr. 12). Helseministeren [...]

Overlegeforeningen engasjerer seg i turnusdebatten

- La oss ikke kaste vrak på en ordning som sikrer både faglig kvalitet og regional utjevning! Dette skriver Inger-Lise Haakstad, som er styremedlem i Overlegeforeningen. Helsedirektoratet forsøker å løse et kapasitetsproblem, men risikrer ved sitt forslag til ny turnusordning å skape problemer som kan få uante negative konsekvenser.
Dyktige leger – tilfeldig fordelt
Haakstad forteller at [...]

Internasjonalt kritisk blikk på Helsedirektoratets turnusforslag

Kan vi la Bolognaprocessen avskaffa turnusordningen? Spørsmålet stilles av Thomas Zilling, som er visepresident i AEMH, den europeiske overlegeforening. Zilling har sitt daglige virke som overlege ved kirurgisk klinikk ved Varberg sykehus. Han er også leder for den svenske legeforeningens utdannings- og forskningskomité. Sammen med tidligere avdelingssjef og fagdirektør i Dnlf, Hans Asbjørn Holm, skriver [...]

Alle tjener på en rettferdig fordeling

Universitetsstudenter er – eller blir – byfolk med tette bånd til byen de har tilbrakt seks-syv viktige studieår i. Likevel trenger hele Norge leger – ikke bare universitetsbyene, skriver Geir Ivar Elgjo. Elgjo er overlege i anestesiologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og ved Hammerfest sykehus, og Troms legeforenings delegat til Legeforeningens landsstyre.
Dagens Medisin, 29/10-2010.

Rettferdighet er fremdeles viktig

- Direktoratet vil bort fra dagens ordning der loddtrekning bestemmer i hvilken rekkefølge man får velge turnusplass. Det finnes imidlertid tungtveiende faglige argumenter for å beholde loddtrekning som metode. Dette skriver psykolog Elisabeth Østrem i Akademisk Forskningsfond og anestesilege Birgitte Sterud i Østfold.
Dagens Medisin, 29/10-2010.

- Dagens turnustjeneste har livets rett

Turnustjenesten er minst like god som for tre år siden, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord Norge Jo-Endre Midtbu til Dagens medisin 24/9-2010.

De beste sykehusene velges til sist
- Evalueringen av turnustjenesten illustrerer hvor vanskelig det vil bli for mange sykehus å tiltrekke seg turnusleger hvis Helsedirektoratets forslag om å innføre et søknadsbasert system for turnusfordeling i Norge, sier [...]

Nasjonal evaluering av turnustjenesten

Evalueringen er viktig for å gjøre tjenesten bedre. Dette sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening.

På nettsidene til Legeforeningen refererers den femte landsomfattende evalueringen av turnustjenesten:
Hovedinntrykket er at turnustjenesten vurderes som god, og periodene i sykehus og i kommunehelsetjenesten vurderes positivt. – Men til tross for dette er det variasjoner i hvordan legene opplever [...]

- Direktoratet på tynn is (podkast av NRK P1-debatt)

Ass helsedirektør Bjørn Guldvog og leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund, møttes i dag til debatt om den nye turnusordningen på “Her og nå” på NRK P1.
Massiv motstand
Utgangspunktet var at Helsedirektoratet ikke har tatt inn over seg den massive motstanden som fremkom i høringssvarene mot Direktoratets forslag til “Nybegynnerstillinger.”
Trekning gir leger av høy [...]

-Helsedirektoratet raserer turnustjenesten

Helseminister Anne- Grete Strøm-Erichsen (Ap) oppfordres til å være lydhør for den kraftige kritikken mot direktoratets turnusforslag.
Direktoratets skrivebordsforslag truer nå med å rasere legenes turnustjeneste. Dette skriver leder i Norsk forening for Allmennmedisin Gisle Roksund i en kronikk i Afttenposten 31/8-2010 sammen med medisinstudent Håkon Bakke og lege Kjetil Karlsen:
- Direktoratets anbefalinger er i strid [...]

Turnusleger til distriktene

- Helsedirektoratet vil endre på ordningen med turnustjeneste for leger. Endringsforslaget har skapt bekymring i flere miljøer, som frykter at endringene vil være å spille hasard med rekrutteringen av leger til distriktene. Dette skriver Hallvard Grotli i en lederartikkel i Gudbrandsdølen Dagningen, den 25/8-2010:
- Myndighetene har knapt noen verktøy som gjør det mulig å styre [...]

Sykehusleger med kraftig kritikk av direktoratets turnusforslag

På Nordlandssykehuset Vesterålen ønsker legene å beholde dagens trekningsbaserte system. (Illustrasjonfoto – faksimile fra Bladet Vesterålen, 20/8-2010)

Mens tyngdepunktet i kritikken mot Helsedirektoratets forslag om å avvikle turnustjenesten i høringsrunden kom fra kommuner og primærhelsetjenesten, går nå sykehuslege og tillitsvalgt i Legeforeningen Per Kristian Skorpen hardt ut mot direktoratets forslag.
Utilstrekkelig utredede forslag
Overlege Per Kristian Skorpen mener [...]

Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet

Legeforeningen mener helsedirektoratet ikke tar hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.
Staten tar ikke ansvar
I forslaget fra direktoratet får ikke nyutdannede leger automatisk rett til en turnustjeneste, men må nå søke på det som kalles ”nybegynnerstillinger” for å få autorisasjon som lege. Legeforeningen aksepterer ikke at medisinstudenter mister retten til et komplett utdanningsløp frem til autorisasjon:
- [...]

Hallingdølen 21/8-2010

Byråkratisk oppkok av Helsedirektoratet. Hallingdølen, 21/8-2010.

Nationen 20/8-2010

Vil avvikle legeturnusen. Nationen, 20/8-2010.

NRK/NTB 20/8-2010

Bøyer ikke av for legene. NRK/NTB 20/-8-2010.