// archives

Helsedirektoratet

This tag is associated with 32 posts

Kraftig motstand mot direktoratets turnusforslag

Tross betydelig motstand og tungtveiende faglige bekymringer, velger Helsedirektoratet fortsatt å opprettholde sine planer om å avvikle legenes turnusordning. Direktoratets sakshåndtering vekker sterke reaksjoner blant studenter, leger og i politisk hold.
Dagens ordning gir kvalitet i veiledningen
 - Turnustjenesten har vært vellykket og en sikkerhetsventil i forhold til kvalitet. Studentene kan lære og feile under veiledning og [...]

Lite lydhørt direktorat vil avvikle legeturnus

Helsedirektoratet synes ikke påvirket av innsigelsene mot forslaget «nybegynnerstilinger for leger». I skriv til Helse- og omsorgsdepartementet den 1. juni 2011 anbefaler direktoratet å
• avvikle turnusordningen
• innføre søknad som fordelingsnøkkel
• tillate tjeneste innenfor alle kliniske spesialiteter
• innføre full autorisasjon rett etter endt studium
• fjerne retten til turnus og fjerne særplassordningen
• avvikle statens sentrale ansvar for [...]

Fire fylkesleger om turnus-saken: Fellesskapets verdier står på spill

-Det krever stadig sterkere politisk ryggdrad for å sikre grunnleggende felleskapsverdier. Slik konkluderer fire fylkesleger og en forsker ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin en kronikk i Dagbladet 31/5-2011. Kronikken ble fulgt opp med nyhetsdekning på TV2 samme dag.

Turnustjenesten for leger står for fall, en ordning som sikrer at nyutdannede leger sendes ut til tjeneste i hele [...]

Legeforeningens sentralstyre endrer kurs i turnusspørsmålet

Et enstemmig landsstyre i Legeforeningen vedtok en resolusjon den 26/5-2011 som pålegger Legeforeningens sentralstyre en kursendring i turnusspørsmålet.
Krav om konsekvensutredning
Landsstyret legger til grunn at ordningen med fordeling etter loddtrekning har vært viktig for å sikre god legefordeling til hele landet. Gjennom resolusjonen gir landsstyret  beskjed til Legeforeningens president og sentralstyre om at man ikke uten [...]

Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helside-annonse i VG

I en helsides annonse i VG 20.05.2011 henvender over to hundre leger og studenter seg til Helseministeren med en appell om å bevare den loddtrekningsbaserte turnustjenesten for leger. Gruppen bak annonsen ble, etter at annonsen stod på trykk, kontaktet av en rekke leger og studenter som også ønsket å være med på henevndelsen. Over 300 [...]

NMF snur i omstridt turnuslege-reform: – Alle sider må frem

– Helsemyndighetene må skynde seg langsomt i turnussaken, mener leder Kersti Elisabet Styren i Norsk medisinstudentforening etter Helsedirektoratets turnusmøte i forrige uke. Det skriver Dagens medisin 10.05.11
Styren mener det nå er viktig å få på plass strakstiltakene som er blitt foreslått, senest av en rekke profilerte professorer, forskere og leger i et brev til 136 [...]

Turnustjenesten er syk og trenger behandling

- Det er forhastet å forkaste en turnusordning som sikrer kvalitet og god fordeling av leger. Vi foreslår strengere språkkrav, kurs om kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og forhold som særpreger norsk medisin, innføring av depositum, karantene for kandidater som ikke møter opp, og styrking av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.  Dette skriver medisinstudentene Gry Merete Omland og Simone [...]

Klart flertall for prioritering av norske studenter til turnus!

Over 90% mener at norske legestudenter bør prioriteres i turnuskøen. Dagens Medisin gjennomfører en enquete der leserne sier sin mening. Pr. 26. februar 2011 har 92% svart at de mener norske legestudenter bør prioriteres til turnuslegestillingene.
www.dagensmedisin.no

Kampen om legers utdanningsløp

- Universitetene ønsker å overta ansvaret for turnustjenesten. Det bør de ikke få. Turnustjenesten står overfor utfordringer som kan møtes bedre. Langsiktige planer må ikke hindre nødvendige strakstiltak i forhold til kapasitet og kvalitet i turnustjenesten.

I denne kronikken analyseres den kampen som nå står om legers turnustjeneste. Turnusveleder og stipendiat i almennmedisin Helen [...]

Turnus: Kapasitet og kvalitet

- Trekningsbasert opptak sikrer god legeutdanning til hele landet. Helse- og omsorgsministeren må ta resolutte grep for å nå målene.

Dette skriver Jo-Endre Midtbu i en kronikk i Dagens Medisin. Midtbu er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Midtbu foreslår syv grep helseministeren nå bør vurdere for å møte utfordringene ved dagens [...]

Heftig debatt rundt Dnlfs turnusvedtak

- Hvis Legeforeningen skulle ha ventet til det var konsensus blant medlemmene i turnussaken, ville det ha gått fem år til. Da ville en endring ha tvunget seg frem uansett, hevder Hege Gjessing, leder i for Yngre Legers Forening og medlem av Legeforeningens sentralstyre. Gjessing fremholder at dagens turnusordning ville kunnet bli videreført dersom det hadde [...]

Ny og dramatisk runde i turnusdebatten

 

- Det er klart det er et problem at noen plasser blir stående ubenyttet når det er et stort behov for leger, og når det er et stort behov for disse turnusplassene. Slik svarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Bent Høie (H) i Stortingets spørretime 9. februar 2011 (sak 2, spørsmål nr. 12). Helseministeren [...]

Overlegeforeningen engasjerer seg i turnusdebatten

- La oss ikke kaste vrak på en ordning som sikrer både faglig kvalitet og regional utjevning! Dette skriver Inger-Lise Haakstad, som er styremedlem i Overlegeforeningen. Helsedirektoratet forsøker å løse et kapasitetsproblem, men risikrer ved sitt forslag til ny turnusordning å skape problemer som kan få uante negative konsekvenser.
Dyktige leger – tilfeldig fordelt
Haakstad forteller at [...]

Internasjonalt kritisk blikk på Helsedirektoratets turnusforslag

Kan vi la Bolognaprocessen avskaffa turnusordningen? Spørsmålet stilles av Thomas Zilling, som er visepresident i AEMH, den europeiske overlegeforening. Zilling har sitt daglige virke som overlege ved kirurgisk klinikk ved Varberg sykehus. Han er også leder for den svenske legeforeningens utdannings- og forskningskomité. Sammen med tidligere avdelingssjef og fagdirektør i Dnlf, Hans Asbjørn Holm, skriver [...]

Alle tjener på en rettferdig fordeling

Universitetsstudenter er – eller blir – byfolk med tette bånd til byen de har tilbrakt seks-syv viktige studieår i. Likevel trenger hele Norge leger – ikke bare universitetsbyene, skriver Geir Ivar Elgjo. Elgjo er overlege i anestesiologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og ved Hammerfest sykehus, og Troms legeforenings delegat til Legeforeningens landsstyre.
Dagens Medisin, 29/10-2010.

Rettferdighet er fremdeles viktig

- Direktoratet vil bort fra dagens ordning der loddtrekning bestemmer i hvilken rekkefølge man får velge turnusplass. Det finnes imidlertid tungtveiende faglige argumenter for å beholde loddtrekning som metode. Dette skriver psykolog Elisabeth Østrem i Akademisk Forskningsfond og anestesilege Birgitte Sterud i Østfold.
Dagens Medisin, 29/10-2010.

- Dagens turnustjeneste har livets rett

Turnustjenesten er minst like god som for tre år siden, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord Norge Jo-Endre Midtbu til Dagens medisin 24/9-2010.

De beste sykehusene velges til sist
- Evalueringen av turnustjenesten illustrerer hvor vanskelig det vil bli for mange sykehus å tiltrekke seg turnusleger hvis Helsedirektoratets forslag om å innføre et søknadsbasert system for turnusfordeling i Norge, sier [...]

- Direktoratet på tynn is (podkast av NRK P1-debatt)

Ass helsedirektør Bjørn Guldvog og leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund, møttes i dag til debatt om den nye turnusordningen på “Her og nå” på NRK P1.
Massiv motstand
Utgangspunktet var at Helsedirektoratet ikke har tatt inn over seg den massive motstanden som fremkom i høringssvarene mot Direktoratets forslag til “Nybegynnerstillinger.”
Trekning gir leger av høy [...]

-Helsedirektoratet raserer turnustjenesten

Helseminister Anne- Grete Strøm-Erichsen (Ap) oppfordres til å være lydhør for den kraftige kritikken mot direktoratets turnusforslag.
Direktoratets skrivebordsforslag truer nå med å rasere legenes turnustjeneste. Dette skriver leder i Norsk forening for Allmennmedisin Gisle Roksund i en kronikk i Afttenposten 31/8-2010 sammen med medisinstudent Håkon Bakke og lege Kjetil Karlsen:
- Direktoratets anbefalinger er i strid [...]

Turnusleger til distriktene

- Helsedirektoratet vil endre på ordningen med turnustjeneste for leger. Endringsforslaget har skapt bekymring i flere miljøer, som frykter at endringene vil være å spille hasard med rekrutteringen av leger til distriktene. Dette skriver Hallvard Grotli i en lederartikkel i Gudbrandsdølen Dagningen, den 25/8-2010:
- Myndighetene har knapt noen verktøy som gjør det mulig å styre [...]