// archives

Helsedirektoratet

This tag is associated with 32 posts

Sykehusleger med kraftig kritikk av direktoratets turnusforslag

På Nordlandssykehuset Vesterålen ønsker legene å beholde dagens trekningsbaserte system. (Illustrasjonfoto – faksimile fra Bladet Vesterålen, 20/8-2010)

Mens tyngdepunktet i kritikken mot Helsedirektoratets forslag om å avvikle turnustjenesten i høringsrunden kom fra kommuner og primærhelsetjenesten, går nå sykehuslege og tillitsvalgt i Legeforeningen Per Kristian Skorpen hardt ut mot direktoratets forslag.
Utilstrekkelig utredede forslag
Overlege Per Kristian Skorpen mener [...]

Legeforeningen ut mot Helsedirektoratet

Legeforeningen mener helsedirektoratet ikke tar hensyn til vesentlige innspill fra høringsinstansene.
Staten tar ikke ansvar
I forslaget fra direktoratet får ikke nyutdannede leger automatisk rett til en turnustjeneste, men må nå søke på det som kalles ”nybegynnerstillinger” for å få autorisasjon som lege. Legeforeningen aksepterer ikke at medisinstudenter mister retten til et komplett utdanningsløp frem til autorisasjon:
- [...]

Bakgrunn: direktoratets anbefalinger i utakt med internasjonale erfaringer

Tross massiv motstand i høringsrunden, foreslår Helsedirektoratet å avvikle dagens fordeling av turnusleger basert på sentral loddtrekning. Direktoratet anbefaler økonomiske og andre incentivordninger for å sikre rekruttering av leger til distrikt. Forslagene er i utakt med internasjonale erfaringer fra feltet.
Direktoratet tar feil
Lege og stipendiat Helen Brandstorp ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin er blant dem som [...]

Lars Nesje, Troms legeforening: Skuffende fra direktoratet!

Legene reagerer kraftig på at Helsedirektoratet står fast på sitt forslag om å fjerne turnusordningen for nyutdannede leger. I går sendte direktoratet sin innstilling til Helse- og Omsorgsdepartementet, til tross for massiv motstand fra kommunene.
Mange frykter for legedekningen i distriktene dersom nyutdannede leger får søke seg der de vil. Leder i Troms legeforening, Lars Nesje, [...]

Turnus-saken i nyhetsbildet

(Oppdatert 24/8-2010 kl 15:40). Et flertall av høringsinstansene ønsker å videreføre og forbedre dagens trekningsbaserte fordeling av turnusleger. Likevel anbefaler Helsedirektoratet i sin innstilling til Helse- og Omsorgsdepartementet å innføre et søknadsbasert system. Saken har skapt engasjement og debatt i avisene de siste dagene.  Turnussaken var også hovedoppslag på en serie nyhetssendinger fra NRK-Tromsnytt og NRK-Dagsnytt. Her [...]

Systematisk gjennomgang av høringssvarene: Flertallet støtter loddtrekning

Av: Håkon Kvåle Bakke*, Kjetil Karlsen og Jo-Endre Midtbu.
Forslaget om å avvikle turnustjenesten for leger møter kraftig motstand. Et klart flertall av høringsinstansene mener at dagens loddtrekningsbaserte fordeling av turnusleger bør bevares og videreutvikles, og det er bred enighet om å arbeide for et fortsatt sterkt faglig fokus. Mindretallet støtter direktoratets forslag, men peker likevel [...]

Finnmark Dagblad: Forslaget fra Helsedirektoratet får alarmklokkene til å ringe i nord.

-Forslaget fra Helsedirektoratet får alarmklokkene til å ringe i nord. Leder i Finnmark Dagblad

Eldreoverlege Tromsø kommune: -Bør Helsedirektoratet flyttes fra Oslo?

Kronikk i Nordlys 21. juni: Dr. med Terese Folgerø, eldreoverlege i Tromsø kommune skriver:
“Helsedirektoratet understreker at innføring av nybegynnerstillinger vil være den billigste måten å styrke legetjenesten i kommunene. Dersom økningen av legestillinger i kommunene skal komme gjennom en dobling av antall nyutdannet leger i tidsbegrensete stillinger, er det vanskelig å se at intensjonene i [...]

Legestudenter og Troms Legeforening kritiske til turnusreform og foreslår konkrete forbedringer

Hovedoppslag i Nordlys 7. juni: Direktoratets forslag skaper problemer, og legestudenter og Troms Legeforening foreslår forbedring av dagens ordning for å sikre plass til turnusleger, legedekning i distrikt og kvalitet på legeutdannelsen.

Leder for Legeforeningens allmennleger: turnustrekning gunstig for lege-rekruttering

Leder for NFA, Gisle Roksund, skriver en viktig kronikk i Dagbladet i dag der konklusjonen er: “Turnustjeneste basert på nummertrekning og med et godt faglig innhold kan og bør videreutvikles.”
“Fylkeslege Karin Straume i Finnmark har vist at god veiledning i turnustjenesten gjør at nær dobbelt så mange som forventet, tar sin første jobb i Nord-Norge [...]

Hovedtillitsvalgt Universitetssykehuset i Nord-Norge: -Turnustjenesten må styrkes, ikke legges ned

Kapasitet og kvalitet utfordrer turnusordningen. Midtbu fremhever at dagens kapasitetsproblemer kan håndteres på annet vis enn å avskaffe turnusordningen. Han peker samtidig på flere virkemidler for å bedre innholdet av turnusordningen

Dagens Medisins sjefredaktør avkler Helsedirektoratets turnus-reform

“Helsedirektroratet foreslår å avvikle turnustjenesten til fordel for oppretting av nybegynnerstillinger etter endt studietid. Sånt kan det bli bråk av.”