// archives

nybegynner-stillinger

This tag is associated with 29 posts

Kraftig motstand mot direktoratets turnusforslag

Tross betydelig motstand og tungtveiende faglige bekymringer, velger Helsedirektoratet fortsatt å opprettholde sine planer om å avvikle legenes turnusordning. Direktoratets sakshåndtering vekker sterke reaksjoner blant studenter, leger og i politisk hold.
Dagens ordning gir kvalitet i veiledningen
 - Turnustjenesten har vært vellykket og en sikkerhetsventil i forhold til kvalitet. Studentene kan lære og feile under veiledning og [...]

Lite lydhørt direktorat vil avvikle legeturnus

Helsedirektoratet synes ikke påvirket av innsigelsene mot forslaget «nybegynnerstilinger for leger». I skriv til Helse- og omsorgsdepartementet den 1. juni 2011 anbefaler direktoratet å
• avvikle turnusordningen
• innføre søknad som fordelingsnøkkel
• tillate tjeneste innenfor alle kliniske spesialiteter
• innføre full autorisasjon rett etter endt studium
• fjerne retten til turnus og fjerne særplassordningen
• avvikle statens sentrale ansvar for [...]

Bevar legeturnus: Leger og studenter signerer helside-annonse i VG

I en helsides annonse i VG 20.05.2011 henvender over to hundre leger og studenter seg til Helseministeren med en appell om å bevare den loddtrekningsbaserte turnustjenesten for leger. Gruppen bak annonsen ble, etter at annonsen stod på trykk, kontaktet av en rekke leger og studenter som også ønsket å være med på henevndelsen. Over 300 [...]

Turnustjenesten er syk og trenger behandling

- Det er forhastet å forkaste en turnusordning som sikrer kvalitet og god fordeling av leger. Vi foreslår strengere språkkrav, kurs om kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og forhold som særpreger norsk medisin, innføring av depositum, karantene for kandidater som ikke møter opp, og styrking av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.  Dette skriver medisinstudentene Gry Merete Omland og Simone [...]

Turnusaksjonen i møte med SV (YouTube)

– Folk skal være trygge på at det er leger tilgjengelig, det er det aller viktigste. Dette sier helsepolitisk talsmann for SV Geir-Ketil Hansen.

Medlem av Helse og Omsorgskomiteen på Stortinget, Geir-Ketil Hansen tok 7. april turen til Tromsø for å snakke med medisinstudentene som kjemper for å beholde dagens trekkingsbaserte turnusordning. Og det var engasjerte [...]

-Turnustjenesten bør bli en del av medisinstudiet.

Det skriver professor og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, Dag Bratlid, i en kronikk på dagensmedisin.no. Videre skriver Bratlid at turnustjenesten er for verdifull til å endres før alle muligheter for å bevare den er vurdert. Det man har, er et kapasitetsproblem. Å erstatte de nåværende turnusstillingene med såkalte begynnerstillinger, endrer imidlertid ikke på dette [...]

SV og Sp skeptiske til turnus-reform: urolige for legedekningen

Regjeringen er ikke enig om loddtrekning for leger. Sp og SV er skeptisk til deler av helseministerens forslag – særlig forslaget om å innføre en søknadsbasert fordeling til turnuslegestillingene. Dette skriver Aftenposten 2. mars 2011.

Politisk ansvar
-Legefordeling er et særdeles viktig politisk ansvar. Dette sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsmann for Senterpartiet. Toppe er ikke overbevist om [...]

Gjessing fikk gjennomgå

Lederen i Yngre Legers Forening, Hege Gjessing, måtte under en debatt ved Universitetet i Tromsø svare på flere kritiske spørsmål fra bekymrede medisinstudenter. – Jeg er glad for å ha deltatt på debatten, og føler vi kanskje har fått oppklart litt, uttalte Gjessing til Universitetet i Tromsøs nettavis 3/3-2011. De andre som satt i debattpanelet [...]

Turnussaken på ny høring

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil utarbeide forslag om både kort- og langsiktige løsninger på den økende køen til legers turnustjeneste. Regelverket skal harmoniseres med EØS-regelverket, og samtidig ivareta distriktenes behov for legedekning, uttaler Strøm-Erichsen til Aftenposten 28/2-2011. Planene om en ny høringsrunde bekreftes overfor Dagens Medisin 28/2-2011 av statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet.
Turnustjenesten [...]

Kampen om legers utdanningsløp

- Universitetene ønsker å overta ansvaret for turnustjenesten. Det bør de ikke få. Turnustjenesten står overfor utfordringer som kan møtes bedre. Langsiktige planer må ikke hindre nødvendige strakstiltak i forhold til kapasitet og kvalitet i turnustjenesten.

I denne kronikken analyseres den kampen som nå står om legers turnustjeneste. Turnusveleder og stipendiat i almennmedisin Helen [...]

Turnus: Kapasitet og kvalitet

- Trekningsbasert opptak sikrer god legeutdanning til hele landet. Helse- og omsorgsministeren må ta resolutte grep for å nå målene.

Dette skriver Jo-Endre Midtbu i en kronikk i Dagens Medisin. Midtbu er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Midtbu foreslår syv grep helseministeren nå bør vurdere for å møte utfordringene ved dagens [...]

Heftig debatt rundt Dnlfs turnusvedtak

- Hvis Legeforeningen skulle ha ventet til det var konsensus blant medlemmene i turnussaken, ville det ha gått fem år til. Da ville en endring ha tvunget seg frem uansett, hevder Hege Gjessing, leder i for Yngre Legers Forening og medlem av Legeforeningens sentralstyre. Gjessing fremholder at dagens turnusordning ville kunnet bli videreført dersom det hadde [...]

Overlegeforeningen engasjerer seg i turnusdebatten

- La oss ikke kaste vrak på en ordning som sikrer både faglig kvalitet og regional utjevning! Dette skriver Inger-Lise Haakstad, som er styremedlem i Overlegeforeningen. Helsedirektoratet forsøker å løse et kapasitetsproblem, men risikrer ved sitt forslag til ny turnusordning å skape problemer som kan få uante negative konsekvenser.
Dyktige leger – tilfeldig fordelt
Haakstad forteller at [...]

Internasjonalt kritisk blikk på Helsedirektoratets turnusforslag

Kan vi la Bolognaprocessen avskaffa turnusordningen? Spørsmålet stilles av Thomas Zilling, som er visepresident i AEMH, den europeiske overlegeforening. Zilling har sitt daglige virke som overlege ved kirurgisk klinikk ved Varberg sykehus. Han er også leder for den svenske legeforeningens utdannings- og forskningskomité. Sammen med tidligere avdelingssjef og fagdirektør i Dnlf, Hans Asbjørn Holm, skriver [...]

Alle tjener på en rettferdig fordeling

Universitetsstudenter er – eller blir – byfolk med tette bånd til byen de har tilbrakt seks-syv viktige studieår i. Likevel trenger hele Norge leger – ikke bare universitetsbyene, skriver Geir Ivar Elgjo. Elgjo er overlege i anestesiologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og ved Hammerfest sykehus, og Troms legeforenings delegat til Legeforeningens landsstyre.
Dagens Medisin, 29/10-2010.

Rettferdighet er fremdeles viktig

- Direktoratet vil bort fra dagens ordning der loddtrekning bestemmer i hvilken rekkefølge man får velge turnusplass. Det finnes imidlertid tungtveiende faglige argumenter for å beholde loddtrekning som metode. Dette skriver psykolog Elisabeth Østrem i Akademisk Forskningsfond og anestesilege Birgitte Sterud i Østfold.
Dagens Medisin, 29/10-2010.

- Dagens turnustjeneste har livets rett

Turnustjenesten er minst like god som for tre år siden, sier foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord Norge Jo-Endre Midtbu til Dagens medisin 24/9-2010.

De beste sykehusene velges til sist
- Evalueringen av turnustjenesten illustrerer hvor vanskelig det vil bli for mange sykehus å tiltrekke seg turnusleger hvis Helsedirektoratets forslag om å innføre et søknadsbasert system for turnusfordeling i Norge, sier [...]

Nasjonal evaluering av turnustjenesten

Evalueringen er viktig for å gjøre tjenesten bedre. Dette sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening.

På nettsidene til Legeforeningen refererers den femte landsomfattende evalueringen av turnustjenesten:
Hovedinntrykket er at turnustjenesten vurderes som god, og periodene i sykehus og i kommunehelsetjenesten vurderes positivt. – Men til tross for dette er det variasjoner i hvordan legene opplever [...]

- Direktoratet på tynn is (podkast av NRK P1-debatt)

Ass helsedirektør Bjørn Guldvog og leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund, møttes i dag til debatt om den nye turnusordningen på “Her og nå” på NRK P1.
Massiv motstand
Utgangspunktet var at Helsedirektoratet ikke har tatt inn over seg den massive motstanden som fremkom i høringssvarene mot Direktoratets forslag til “Nybegynnerstillinger.”
Trekning gir leger av høy [...]

-Helsedirektoratet raserer turnustjenesten

Helseminister Anne- Grete Strøm-Erichsen (Ap) oppfordres til å være lydhør for den kraftige kritikken mot direktoratets turnusforslag.
Direktoratets skrivebordsforslag truer nå med å rasere legenes turnustjeneste. Dette skriver leder i Norsk forening for Allmennmedisin Gisle Roksund i en kronikk i Afttenposten 31/8-2010 sammen med medisinstudent Håkon Bakke og lege Kjetil Karlsen:
- Direktoratets anbefalinger er i strid [...]